Zgodnie z Rozp. MSWiA z dn. 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych
obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 109 poz. 719), dotyczącym obowiązku opracowania Instrukcji
Bezpieczeństwa Pożarowego § 6 w/w Rozp., nasza firma oferuje Państwu opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. Dokumentacja opracowana jest przez zespół pracownikówpod nadzorem rzeczoznawcy d/s ppoż.

Po zapoznaniu się z obiektami i dokumentacją określamy zakres wymaganych tematów w instrukcji
bezpieczeństwa pożarowego .

1. Zakres tematów wynikający z § 6 Rozp. MSWiA :
1)   warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia, sposobu użytkowania, prowadzonego
procesu technologicznego, magazynowania (składowania) i warunków technicznych obiektu, w tym zagrożenia wybuchem;
2)   określenie wyposażenia w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz sposoby poddawania ich przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym;
3)   sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia;
4)   sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, jeżeli takie prace są
przewidywane;
5)   warunki i organizację ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania;
6)   sposoby zapoznania użytkowników obiektu, w tym zatrudnionych pracowników, z przepisami
przeciwpożarowymi oraz treścią przedmiotowej instrukcji;
7)   zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących ich stałymi użytkownikami;
8)   plany obiektów, obejmujące także ich usytuowanie, oraz terenu przyległego;
9)   wskazanie osób lub podmiotów opracowujących instrukcję.

2. Część graficzna instrukcji (PLANSZE EWAKUACYJNE):

Plansze ewakuacyjne, (w postaci rzutów kondygnacji) są graficzną formą przedstawienia korytarzy, pomieszczeń, klatek schodowych, gaśnic, kierunków i wyjść ewakuacyjnych poszczególnych kondygnacji, które można rozmieścić w budynku.