Do wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów należy dołączyć operat przeciwpożarowy. Świadczy o tym aktualizacja Ustawy o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, 730). Jest to dokument określający warunki ochrony ppoż. w obiekcie, w jego części lub w instalacji, a także w innym miejscu magazynowania odpadów.

Operaty przeciwpożarowe – co to?

Są to dokumenty niezbędne do uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów oraz pozwolenia na wytwarzanie odpadów. Operaty ppoż. określają warunki ochrony przeciwpożarowej w danym obiekcie, wyznaczonym miejscu lub w instalacji, gdzie magazynowane są odpady. Nie są jednak wymagane w przypadku zarówno wytwarzania, przetwarzania, jak i zbierania wyłącznie odpadów niepalnych. Dokumenty muszą być sporządzone zgodnie z aktualnymi przepisami.

Wniosek o uzgodnienie operatu przeciwpożarowego

Operat przeciwpożarowy może być sporządzony wyłącznie przez uprawnione do tego osoby, co reguluje Ustawa o odpadach. Natomiast obowiązek opracowania dokumentu spoczywa na przedsiębiorcach ubiegających się o wydanie zezwoleń. Ponadto, dokument musi zostać uzgodniony w drodze postanowienia z właściwym komendantem powiatowym lub miejskim Państwowej Straży Pożarnej. Na wniosek właściwego organu przeprowadzana jest kontrola w zakresie spełnienia wymogów ochrony przeciwpożarowej w docelowym miejscu zbierania, przetwarzania lub wytwarzania odpadów. Zgodnie z Ustawą o odpadach, komendant powiatowy lub miejski Państwowej Straży Pożarnej może:

  • wyrazić zgodę na ich zastosowanie
  • wyrazić zgodę na ich zastosowanie pod warunkiem spełnienia dodatkowych wymagań
  • nie wyrazić zgody na ich zastosowanie

Nowelizacja Ustawy o odpadach

Ustawa o odpadach doczekała się swojej aktualizacji w 2019. Nowelizacja ma na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej w branży odpadowej. Było to następstwem licznych pożarów składowisk odpadów. Zmiany obejmują np. sposób uzyskiwania pozwoleń oraz zezwoleń na przetwarzanie, zbieranie i wytwarzanie odpadów.

Operat ppoż. – dla kogo?

Zgodnie z Ustawą o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, 730), operat ppoż. musi zostać dołączony do wniosków, które należy złożyć w przypadku, gdy przedsiębiorca chce ubiegać się o:

  • zezwolenie na zbieranie odpadów
  • zezwolenie na przetwarzanie odpadów
  • pozwolenie na wytwarzanie odpadów

Co powinien zawierać operat ppoż.?

Prawidłowo wypełniony operat przeciwpożarowy powinien zawierać m.in.: informacje formalno-prawne dotyczące przedmiotu i celu dochodzenia, osobę, która sporządziła dokument, adres podmiotu i zakres działalności, informacje o ochronie przeciwpożarowej, opinie o obiektach i konstrukcji instalacji. Oprócz tego, operaty ppoż. powinny zawierać m.in. listę rodzajów odpadów wraz z oznaczeniem lokacji ich przetwarzania, wskazaniem miejsca i sposobu zarządzania odpadami. W przypadku, gdy odpady będą przetwarzane, to niezbędny będzie również opis metody przetwarzania odpadów. Co więcej, w gotowym dokumencie muszą znaleźć się informacje na temat możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających na odpowiednie wykonywanie działań z zakresu przetwarzania odpadów czy opis metod monitoringu i controlingu. Brak prawidłowego opracowania operatu ppoż. jest równoznaczny z niewydaniem pozytywnego postanowienia w zakresie składowania odpadów przez Państwową Straż Pożarną.

Kto może sporządzić operat przeciwpożarowy?

W przypadku, gdy organem wydającym zezwolenie jest marszałek województwa lub regionalny dyrektor ochrony środowiska, to dokument musi być sporządzony tylko i wyłącznie przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, o którym mowa w rozdziale 2a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 869 ze zm.). Z kolei, jeśli organem właściwym jest starosta, to wtedy operat ppoż. może zostać przez osobę posiadającą tytuł zawodowy inżynier pożarnictwa lub tytuł zawodowy inżynier i dyplom ukończenia studiów w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w zakresie inżynierii bezpieczeństwa w specjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego, który został wydany do 30 września 2019 roku albo dyplom ukończenia studiów na kierunku inżynieria bezpieczeństwa w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, który został wydany pod 30 września 2019 roku.