Operaty przeciwpożarowe

Zgodnie z aktualizacją Ustawy o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, 730) do wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów oraz do wniosku o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów należy dołączyć m.in. operat przeciwpożarowy, określający warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów.

Operat przeciwpożarowy musi więc posiadać przedsiębiorca ubiegający się o każde z trzech pozwoleń:
– zezwolenie na zbieranie odpadów,
– zezwolenie na przetwarzanie odpadów,
– pozwolenie na wytwarzanie odpadów.

Operat przeciwpożarowy musi być opracowany przez:
– rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych – w przypadku gdy organem właściwym jest marszałek województwa albo regionalny dyrektor ochrony środowiska;
– inżyniera bezpieczeństwa pożarowego – w przypadku gdy organem właściwym jest starosta.

© Copyright 2021 | No Fuego | Wszystkie prawa zastrzeżone