Pomiary oświetlenia

Zgodnie z § 181 [Oświetlenie awaryjne] Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r . (Dz.U. z 2019 r., poz. 1065) oświetlenie awaryjne powinno spełniać następujące zapisy:

 1. Budynek, w którym zanik napięcia w elektroenergetycznej sieci zasilającej może spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, poważne zagrożenie środowiska, a także znaczne straty materialne, należy zasilać co najmniej z dwóch niezależnych, samoczynnie załączających się źródeł energii elektrycznej oraz wyposażać w samoczynnie załączające się oświetlenie awaryjne (zapasowe lub ewakuacyjne). W budynku wysokościowym jednym ze źródeł zasilania powinien być zespół prądotwórczy.
 2. Awaryjne oświetlenie zapasowe należy stosować w pomieszczeniach, w których po zaniku oświetlenia
  podstawowego istnieje konieczność kontynuowania czynności w niezmieniony sposób lub ich bezpiecznego
  zakończenia, przy czym czas działania tego oświetlenia powinien być dostosowany do uwarunkowań wynikających z wykonywanych czynności oraz warunków występujących w pomieszczeniu.
 3. Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne należy stosować:
  1) w pomieszczeniach:
  a) widowni kin, teatrów i filharmonii oraz innych sal widowiskowych,
  b) audytoriów, sal konferencyjnych, czytelni, lokali rozrywkowych oraz sal sportowych, przeznaczonych dla
  ponad 200 osób,
  c) wystawowych w muzeach,
  d) o powierzchni netto ponad 1000 m2 w garażach oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym,
  e) o powierzchni netto ponad 2000 m2 w budynkach użyteczności publicznej, budynkach zamieszkania zbiorowego oraz w budynkach produkcyjnych i magazynowych;
  2) na drogach ewakuacyjnych:
  a) z pomieszczeń wymienionych w pkt 1,
  b) oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym,
  c) w szpitalach i innych budynkach przeznaczonych przede wszystkim do użytku osób o ograniczonej zdolności poruszania się,
  d) w wysokich i wysokościowych budynkach użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego.
 4. Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne nie jest wymagane w pomieszczeniach, w których awaryjne oświetlenie zapasowe spełnia warunek określony w ust. 5 dla awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego.
 5. Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne powinno działać przez co najmniej 1 godzinę od zaniku oświetlenia podstawowego.
© Copyright 2021 | No Fuego | Wszystkie prawa zastrzeżone