Podstawa prawna:
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 16 sierpnia 1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych.
(Dz. U. Nr 74, poz. 836 z dnia 9 września 1999 r.) dotyczącym obowiązku prowadzenia okresowych przeglądów budynków mieszkalnych w zakresie bezpieczeństwa pożarowego (§ 4 i 5 w/w Rozporz.). 

Zgodnie z art.62. pkt. 1 i 2 Prawa Budowlanego okresowe przeglądy budynków winny być prowadzone co 5 lat przez osoby posiadające stosowne uprawnienia. 
Rozporządzenie MSWiA z dnia 16 sierpnia 1999 r. stanowi:
„§5 ust.1. Okresowej kontroli, o której mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawa Budowlanego, podlegają
elementy budynku narażone na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania, których uszkodzenia mogą powodować zagrożenie dla: 1) bezpieczeństwa osób, 
2. W toku kontroli, o której mowa w ust. 1, szczegółowym sprawdzeniem należy objąć stan techniczny:
6) urządzeń stanowiących zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku,
Zakres tematyczny przeglądów precyzują przepisy i normy dotyczące bezpieczeństwa pożarowego budynków
mieszkalnych, a w szczególności:
I. Dane ogólne budynku,
II. Wyposażenie budynku (części usługowo-magazynowe, części wspólne) w podręczny sprzęt gaśniczy,
III. Wizualny stan techniczny instalacji elektrycznej w częściach wspólnych budynków, Wizualny stan techniczny instalacji odgromowej budynków, Badania okresowe instalacji elektrycznej i odgromowej – kontrola dokumentacji,
IV. Stan techniczny suchych pionów, hydrantów badania okresowe,
V. Drogi i wyjścia ewakuacyjne w budynku,
VI. Składowanie materiałów łatwopalnych w budynkach oraz innych na drogach ewakuacji (klatki schodowe, korytarze, hole),
VII. Drogi dojazdowe dla Straży Pożarnej,
VIII. Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru,
IX. Instrukcje alarmowe w przypadku powstania pożaru, wymagane oznakowania budynków pożarniczymi
tablicami informacyjnymi,
X. Ocena zabudowy i zamknięć korytarzy, holi, przedsionków w sąsiedztwie dróg ewakuacyjnych,
XI. Wnioski i zalecenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej w celu poprawy bezpieczeństwa ludzi oraz
budynków z uzasadnieniem i podstawą prawną.