Rzeczoznawca d/s zabezpieczeń przeciwpożarowych

Jako firma zajmująca się kompleksową ochroną przeciwpożarową obiektów, posiadamy niezbędne kwalifikacje oraz uprawnienia, dzięki którym zadbamy o bezpieczeństwo każdego budynku. Doskonale wiemy, że obiekty z czasem bywają modernizowane, modyfikowane, a nawet zmieniane jest ich przeznaczenie – wynika to z indywidualnych oczekiwań naszych klientów, którzy pragną dopasować swój budynek do swoich aktualnych potrzeb. Dlatego wychodzimy im naprzeciw, oferując kompleksowe usługi rzeczoznawcy ppoż. zarówno dla nowych, jak i już istniejących obiektów. 

Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych No Fuego 

W naszej firmie specjalistą do spraw zabezpieczeń ppoż. jest Artur Malinowski z tytułem magistra inżyniera. Pomyślnie ukończony egzamin pozwolił mu zdobyć tytuł rzeczoznawcy, potwierdzający jego kompetencje i uprawniający do wykonywania zawodu. Akt powołania został sporządzony i podpisany przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.  

W ramach swoich działań rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych może sporządzać opracowania z zakresu ochrony ppoż., uzgadniać projekty budowlane obiektów i urządzeń ppoż., a także wykonywać czynności zapobiegające pożarom. Jeśli mowa o prawnych obowiązkach, jakie na rzeczoznawcę nakłada Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z 24 sierpnia 1991 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 2057), należą do nich: przechowywanie kopii zawiadomień o uzgodnieniach oraz dokumentacji uzgodnionych projektów i ich kopii przez okres 5 lat, a także udostępnienia wszystkich adnotacji oraz dokumentów Wojewódzkiemu Komendantowi Państwowej Straży Pożarnej. 

Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych odgrywa niezwykle ważną rolę zarówno w przypadku modyfikacji lub zmianie sposobu użytkowania już istniejących budynków, jak i przy projektowaniu nowych obiektów. Jakie czynności mogą dla Państwa zrealizować nasi specjaliści? 

Nowy budynek – rola rzeczoznawcy do spraw przeciwpożarowych  

Budowa nowego obiektu to dla każdego inwestora poważny koszt. Nie wolno jednak zapomnieć o tym, że dany budynek będzie przeznaczony do użytku przez inne osoby, które powinny być w nim w pełni bezpieczne. W przypadku tworzenia zupełnie nowych budynków rzeczoznawca pożarowy ma za zadanie ocenić przygotowany projekt oraz uzgodnić go zarówno z inwestorem, jak i wykonawcą pod względem obowiązujących norm.  

Które budynki wymagają uzgodnienia projektu?

Obiektami budowlanymi istotnymi ze względu na konieczność zapewnienia ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem, których projekty zagospodarowania działki lub terenu, projekty architektoniczno- budowlane oraz projekty techniczne wymagają uzgodnienia, są:

 • budynek zawierający strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II lub ZL V; 
 • budynek średniowysoki (SW), wysoki (W) lub wysokościowy (WW), zawierający strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL III lub ZL IV; 
 • budynek niski (N) zawierający strefę pożarową o powierzchni przekraczającej 1000 m2, zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL III, obejmującą kondygnację nadziemną inną niż pierwsza; 
 • obiekt budowlany inny niż budynek, przeznaczony do użyteczności publicznej lub zamieszkania zbiorowego, w którym przewiduje się możliwość jednoczesnego przebywania w strefie pożarowej ponad 50 osób na powierzchni do 2000 m2; 
 • obiekt budowlany zawierający strefę pożarową PM, wolnostojące urządzenie technologiczne lub zbiornik poza budynkami, silos oraz plac składowy albo wiata, jeżeli zachodzi co najmniej jeden z następujących warunków: 
 • powierzchnia strefy pożarowej PM przekracza 1000 m2 i gęstość obciążenia ogniowego przekracza 500 MJ/m2, 
 • łączna powierzchnia stref pożarowych PM w obiekcie budowlanym przekracza 2000 m2 i gęstość obciążenia ogniowego w tych strefach w przeliczeniu na ich łączną powierzchnię przekracza 500 MJ/m2, 
 • powierzchnia strefy pożarowej PM przekracza 5000 m2, 
 • występuje zagrożenie wybuchem; 
 • garaż: 
 • wielokondygnacyjny, 
 • jednokondygnacyjny zamknięty, wymagający zastosowania urządzenia oddymiającego lub stałego samoczynnego urządzenia gaśniczego wodnego, 
 • zawierający w strefie pożarowej stanowiska postojowe przeznaczone dla więcej niż 20 samochodów na stanowiskach wielopoziomowych; 
 • obiekt budowlany objęty obowiązkiem stosowania systemu sygnalizacji pożarowej, stałych urządzeń gaśniczych lub dźwiękowego systemu ostrzegawczego, na podstawie przepisów w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów; 
 • obiekt budowlany stanowiący źródło wody do celów przeciwpożarowych, w tym sieć wodociągowa przeciwpożarowa z hydrantami zewnętrznymi, przeciwpożarowy zbiornik wodny, oraz stanowisko czerpania wody do celów przeciwpożarowych; 
 • obiekt budowlany z instalacją fotowoltaiczną o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 50 kW;
 • drogi pożarowe do obiektów, o których mowa w pkt 1–7, 11 i 12, niestanowiące dróg publicznych, wymagane przepisami rozporządzenia wydanego na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.

Istniejący budynek – rola rzeczoznawcy do spraw przeciwpożarowych 

Dla już wybudowanych obiektów osoba o odpowiednich uprawnieniach ppoż. może wykonać specjalistyczne ekspertyzy. Zgodnie z rozporządzeniem, zobowiązanymi do zlecenia wykonania dokumentacji są inwestorzy lub właściciele budynków, w których planowana jest rozbudowa, nadbudowa lub przebudowa, a także zmiana sposobu jego użytkowania. Do czynników, które prawnie zobowiązują do wykonania ekspertyzy, należy także sytuacja, w której obiekt uznawany jest za zagrażający życiu lub zdrowiu mieszkańców, lub osób go użytkujących. Rzeczoznawca ds. Zabezpieczeń ppoż. odpowiedzialny jest za sporządzenie dokumentu składającego się z części graficznej oraz opisowej, która szczegółowo określa planowane zmiany. Tak przygotowany dokument dostarczany jest do właściwej dla lokalizacji obiektu Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, która w terminie 30 (czasami 60) dni rozpatruje ekspertyzę, jaką wykonał wcześniej rzeczoznawca ppoż. Cena sporządzenia takiego dokumentu zależy od wielu czynników, w tym: wielkości samego budynku oraz stopnia jego skomplikowania, a także przeznaczenia. 

© Copyright 2021 | No Fuego | Wszystkie prawa zastrzeżone