Szkolenia

Celem szkoleń PPOŻ (zgodnych z podstawą prawną) jest zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników określonych przestrzeni, obiektów oraz zakładów pracy. Ich organizacja jest obowiązkiem wynikającym z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz.U. 2020 poz. 1320 ze zm.):
Art. 2071. § 1. Pracodawca jest obowiązany przekazywać pracownikom informacje o:
1) zagrożeniach dla zdrowia i życia występujących w zakładzie pracy, na poszczególnych stanowiskach pracy i przy wykonywanych pracach, w tym o zasadach postępowania w przypadku awarii i innych sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu pracowników;
2) działaniach ochronnych i zapobiegawczych podjętych w celu wyeliminowania lub ograniczenia zagrożeń, o których mowa w pkt 1;
3) pracownikach wyznaczonych do:
a) udzielania pierwszej pomocy,
Nie tylko pracodawcy zobowiązani są do zapewnienia odpowiedniego przygotowania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego. Zgodnie z ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351) właściciel budynków, obiektów budowlanych lub terenów, zapewniając ich ochronę przeciwpożarową, są obowiązani do:
– przestrzegania przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych,
– zapewnienia osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie, bezpieczeństwa i możliwości ewakuacji.

© Copyright 2021 | No Fuego | Wszystkie prawa zastrzeżone